1.     Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2.     Onze leveringen, prestaties en facturen zijn steeds contant betaalbaar op de zetel van de firma.

3.     Niet betaalde facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege een intrest mee van 8% per jaar, zonder ingebrekestelling. De vervaldag bedraagt 20 dagen na factuurdatum.

4.     In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 25,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eventuele gerechtskosten.

5.     Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtsmachten van het juridisch rechtsgebied Gent afdeling Kortrijk.

6.     Klachten betreffende de facturen, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

7.     Logiegrafix is niet verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten in de opmaak.

8.     Logiegrafix is niet verantwoordelijk voor eventuele glasbreuk na plaatsing van folie.

 

 

 

Contacteer ons

Logiegrafix Kortrijk

Rekkemsestraat 13

8510 Marke (Kortrijk)

info@logiegrafix.be


Uw aanvraag is verzonden! Bedankt!